സ്നേഹദൂതുമായ്, ശാന്തിനാദമായ്...

 

Shalom Radio - Live Streaming

 
VOL - 50
Click on Play button.
"എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങള്‍ക്കു ഞാന്‍ നല്‍കുന്നു. യോഹ 14:27".