മിഷൻ കാഴ്ചകൾ…

Scheduled on

Thursday 6:00 pm 7:00 pm
Thursday 11:00 pm 12:00 pm

Tagged as:
PRESENTED BY FR.SHERIN CHERANTHURUTHI OFM CAP

നിരക്ഷതയും ദാരിദ്ര്യവും നിത്യദുഃഖമായി മാറിയ ജനതകൾക്കിടയിൽ സന്യസ്തരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ ചില കാഴ്ചകൾ…


Read more

Shalom Radio

Current track
TITLE
ARTIST

Background