മിഷൻ കാഴ്ചകൾ…

Scheduled on

Wednesday 12:30 am 12:59 am

Tagged as:
PRESENTED BY FR.SHERIN CHERANTHURUTHI OFM CAP

നിരക്ഷതയും ദാരിദ്ര്യവും നിത്യദുഃഖമായി മാറിയ ജനതകൾക്കിടയിൽ സന്യസ്തരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ ചില കാഴ്ചകൾ…


Read more

Shalom Radio

Current track
TITLE
ARTIST

Background