മിഷൻ കാഴ്ചകൾ

Scheduled on

Sunday 11:30 am 12:00 pm
Saturday 9:30 am 9:40 am
Saturday 10:00 pm 10:10 pm
Thursday 8:30 pm 8:40 pm
Wednesday 12:30 am 12:59 am
Wednesday 6:30 pm 6:59 pm
Tuesday 4:30 pm 4:45 pm

Tagged as:
അവതരണം : റവ. ഫാ. ബിജു വള്ളിപ്പറമ്പിൽ V  C

നിരക്ഷതയും ദാരിദ്ര്യവും നിത്യദുഃഖമായി മാറിയ ജനതകൾക്കിടയിൽ സന്യസ്തരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെ ചില കാഴ്ചകൾ…

 


Read more

Shalom Radio

Current track
TITLE
ARTIST

Background